Algemene voorwaarden en AVG

1. Algemeen:

1.1 Deze algemene bepalingen en verkoopvoorwaarden (hierna: Algemene Verkoopvoorwaarden) zullen van toepassing zijn op alle prijsopgaven en verkopen door Optimus Dente aan afnemers (hierna: koper), alsmede op werkzaamheden en/of diensten, voortvloeiend uit overeenkomsten van koop en verkoop, danwel daarmee verband houdend.

1.2 Iedere afwijking, verandering en/of aanvulling vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Optimus Dente en geldt uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij deze veranderingen en/of aanvullingen zijn gemaakt.

1.3 Uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle prijsopgaven en verkopen door Optimus Dente aan koper, ongeacht enig andersluidende bepaling in kopers Algemene Verkoopvoorwaarden of door koper aangebrachte wijziging op het orderbevestigings -formulier en/of e-mail.

1.4 Optimus Dente behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht of anderszins niet bindt, zullen de overige
bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.6 Een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is op eerste aanvraag bij Optimus Dente te verkrijgen.

2. Offertes:

2.1 Alle offertes van Optimus Dente zijn bindend gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Overeenkomsten tussen Optimus Dente en koper komen pas tot stand indien en voorzover orders zijn geaccepteerd door Optimus Dente. Optimus Dente is vrij om – binnen haar normale bedrijfsuitoefening – orders te accepteren of te weigeren.

3. Prijs:

3.1 De overeengekomen prijzen, zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn exclusief BTW en de verzendkosten.

3.2 Optimus Dente heeft het recht prijsverhogende factoren na het afsluiten van de overeenkomst, zoals prijsstijgingen van de leveranciers van Optimus Dente, invoerrechten of andere rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, koerswijzigingen, in rekening te brengen.

3.3 Prijzen zoals deze op de website van Optimus Dente staan (www.optimusdente.nl) kunnen afwijken van de prijslijst. Fouten in de vermelde prijzen kunnen niet als rechtsgeldig worden gehandhaafd door de koper.

4. Levering:

4.1 Levering geschiedt alleen per bestelverpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijscourant van Optimus Dente.

4.2 De door Optimus Dente aangegeven levertijden, de door Optimus Dente gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Optimus Dente naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen, door welke oorzaak ook, geven geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst noch tot niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Aflevering vindt plaats op de wijze en op de plaats zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestigingen van Optimus Dente of op de wijze die door Optimus Dente schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is het afleveradres van Optimus Dente te Drachten de plaats van aflevering.

4.4 Omstandigheden, welke de import de ver- of bewerking, de verzending der levering, verhinderen of vertragen, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden, ontslaan
Optimus Dente, indien en voorzover wenselijk, van de verplichting tot levering van een gedeelte of de gehele opdracht, zonder dat Optimus Dente tot enige schadevergoeding is gehouden.

4.5 Optimus Dente heeft het recht een levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.

4.6 De koper draagt zelf het risico van beschadiging en tenietgaan van zijn goederen vanaf het moment dat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres of indien geen plaats van aflevering is vastgesteld, vanaf het moment van aflevering in de vestiging te Drachten.

5. Betaling:

5.1 De koopprijs is door koper verschuldigd op het moment van aflevering. Alle betalingen dienen plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie op een door Optimus Dente aan te wijzen bank- of postrekening.

5.2 Optimus Dente behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen, indien zij dit noodzakelijk acht.

5.3 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Optimus Dente gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten of levering uit te stellen onder voorbehoud van Optimus Dente’s recht om schadevergoeding te vorderen.

5.4 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is koper aan Optimus Dente een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% voor iedere of gedeelte van de maand, waarmede de vervaltermijn wordt overschreden. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van tenminste 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan Optimus Dente verder toekomende rechten op schadevergoeding.

6. Reclamés:

6.1 Reclamés dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij Optimus Dente te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

6.2 De koper is niet gerechtigd op grond van zodanige klachten betaling uit te stellen of te weigeren.

6.3 Koper dient klachten die verband houden met ondeugdelijke levering van of transportschade aan producten op de desbetreffende transportdocumenten aan te geven.

7. Garanties:

7.1 Indien producten geleverd worden zonder een garantiebewijs zullen uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing zijn:

a) Optimus Dente garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricage fouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de aankoop;

b) Indien Optimus Dente een gebrek bewezen acht, zal zij in overeenstemming met de koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor dat product, waarbij Optimus Dente in geen geval tot meer of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd is gehouden mits het product aan Optimus Dente is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (vergezeld van naam, adres, aankoopbewijs en omschrijving van het probleem);

c) aanspraak binnen bovengenoemde periode op de garantie kan slechts worden gemaakt indien het geleverde conform de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de afnemer of personen voor wie de afnemer aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren, zulks ter beoordeling van Optimus Dente.

8. Eigendomsvoorbehoud:

8.1 Optimus Dente behoudt zich het eigendom voor van alle door Optimus Dente aan koper geleverde producten. Het eigendom van deze producten gaat eerst op koper over zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Optimus Dente heeft voldaan. Indien en voorzover te enige tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van dit artikel ten nadele van Optimus Dente mocht worden beperkt, verbindt koper zich op eerste verzoek van Optimus Dente ten behoeve van Optimus Dente een bezitloos pandrecht te vestigen terzake alle aan cliënt geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Optimus Dente op koper.

9. AVG (Algemen Verordening Gegevensbescherming)

9.1 Privacy Verklaring: 

9.1.1. Bedrijfsgegevens:
Naam: Optimus Dente; Adres: De Berchein 6; Postcode: 8702CZ; Plaats: Bolsward; KvK 7059 5976. De gegevens die verzamelt worden zijn eigendom van Optimus Dente

9.1.2. Doel gegevensverzameling: 

  • Deze persoon of dit bedrijf voorzien van hetgeen besteld of aangevraagd is op eigen verzoek.
  • De mogelijkheid om een vraag te kunnen stellen met betrekking tot hetgeen is besteld of aangevraagd
  • De mogelijkheid hebben om deze persoon of dit bedrijf op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in deze branche.

9.1.3. Verzamelde gegevens zijn:
NAW; Mail; Telefoonnummer en deze gegevens worden alleen door Optimus Dente gebruikt en NIET doorgegeven of verkocht aan derden. De gegevens worden bewaard zolang Optimus Dente bestaat tenzij er wordt verzocht deze te verwijderen volgens 9.1.4.
Verzamelde gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard en opgeslagen. Alle gebruikte wachtwoorden hebben miniaal 16 karakters en de meeste zelfs 20.

9.1.4. Inzage, correctie, verwijderen gegevens
Na aantoning van rechtmatige eigenaar van naam of bedrijfsnaam met behulp van een officieel document of controle authentificatie kunt u uw gegevens opvragen, corrigeren en/of laten verwijderen cq toestemming intrekken voor gebruik van deze gegevens. Met uitzondering van informatieve mails die u ontvangt, hieronder vindt u altijd een link om per direct uitgeschreven te worden.

9.1.5. Klacht indienen
Indien u van mening bent dat de gegevens onrechtmatig worden of zijn gebruikt heeft u het recht een klacht in te dienen welke volgens de voorwaarden van artikel 11 zullen worden behandeld.

9.1.6. Cookies
Cookies worden gebruikt voor optimalisatie van de website, voor zowel de eigenaar van de website als voor de bezoeker van de website.

10. Aansprakelijkheid:

10.1 Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in het vorenstaande is Optimus Dente niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de koper opgekomen, in verband met door ons geleverde producten of verrichte diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Optimus Dente of van haar personeel.

10.2 De aansprakelijkheid van Optimus Dente is in dit geval beperkt tot een bedrag zijnde de helft van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. In geen geval is Optimus Dente aansprakelijk voor indirecte schade of door enigerlei andere gevolgschade.

10.3 Optimus Dente is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.

10.4 Schadeclaims moeten binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Optimus Dente schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.

10.5 Koper vrijwaart Optimus Dente voor alle aanspraken van derden terzake van door Optimus Dente geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.

11. Geschillen:

11.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de met ons overeengekomen overeenkomsten danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht. De daaruit voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, Nederland.